دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Intro )

Intro 4 A1

دوره : Intro

استاد : مرضیه بابازاده

در حال برگزاری

Intro 2 B1

دوره : Intro

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Intro 5 A2

دوره : Intro

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Intro 3

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری

Intro 1

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری