دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Intermediate )

Intermediate 2 C1

دوره : Intermediate

استاد : عرفان رفیع الدین

در حال برگزاری

Intermediate 6 C3

دوره : Intermediate

استاد : عرفان رفیع الدین

در حال برگزاری

Intermediate 6 B2

دوره : Intermediate

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

Intermediate 6 A2

دوره : Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری

Intermediate 5 B2

دوره : Intermediate

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Intermediate 5 A2

دوره : Intermediate

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Intermediate 5 C2

دوره : Intermediate

استاد : فرشید حیدرزاده

در حال برگزاری

Intermediate 4 B2

دوره : Intermediate

استاد : فرشید حیدرزاده

در حال برگزاری

Intermediate 4 A2

دوره : Intermediate

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

Intermediate 3 B3

دوره : Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری