دوره های عمومی زبان انگلیسی ( High-Intermediate )

High-Intermediate 2 A1

دوره : High-Intermediate

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

High-Intermediate 5 C2

دوره : High-Intermediate

استاد : عرفان رفیع الدین

در حال برگزاری

High-Intermediate 5 B1

دوره : High-Intermediate

استاد : سعید متقی زاده

در حال برگزاری

High-Intermediate 4 B2

دوره : High-Intermediate

استاد : سعید متقی زاده

در حال برگزاری

High-Intermediate 4 C3

دوره : High-Intermediate

استاد : سعید متقی زاده

در حال برگزاری

High-Intermediate 3 B3

دوره : High-Intermediate

استاد : فرشید حیدرزاده

در حال برگزاری

High-Intermediate 3 A3

دوره : High-Intermediate

استاد : هادی قدرت قره باغ

در حال برگزاری

High-Intermediate 1 C3

دوره : High-Intermediate

استاد : هادی قدرت قره باغ

در حال برگزاری

High-Intermediate 1 B3

دوره : High-Intermediate

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

High-Intermediate 1 A2

دوره : High-Intermediate

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری