دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Advanced )

Advanced 5 B3

دوره : Advanced

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری

Advanced 4 C3

دوره : Advanced

استاد : فرشید حیدرزاده

در حال برگزاری

Advanced 6 A3

دوره : Advanced

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری

Advanced 6 C2

دوره : Advanced

استاد : سعید متقی زاده

در حال برگزاری

Advanced 5 M

دوره : Advanced

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری

Advanced 3

دوره : Advanced

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری

Advanced 2

دوره : Advanced

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری

Advanced 1

دوره : Advanced

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری