دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Elementary )

Elementry 3 A1

دوره : ٍElementary

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Elementry 1 B1

دوره : ٍElementary

استاد : آزاده حمیدی

در حال برگزاری

Elementry 4 A3

دوره : ٍElementary

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Elementry 3 A3

دوره : ٍElementary

استاد : مرضیه بابازاده

در حال برگزاری

Elementry 2 A3

دوره : ٍElementary

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Elementry 6 B3

دوره : ٍElementary

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Elementry 6 A1

دوره : ٍElementary

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری

Elementry 5 B2

دوره : ٍElementary

استاد : مهسا محمد پور

در حال برگزاری

Elementry 5 B1

دوره : ٍElementary

استاد : مهسا محمد پور

در حال برگزاری

Elementry 3 M

دوره : ٍElementary

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری