دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Fly)

Fly 4 C

دوره : Fly

استاد : کوثر طریقت

در حال برگزاری

Fly 4 B

دوره : Fly

استاد : مجتبی بهروزچکان

در حال برگزاری

Fly 4 A

دوره : Fly

استاد : پگاه خلیل زاده

در حال برگزاری

Fly 3 D

دوره : Fly

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Fly 3 C

دوره : Fly

استاد : نسیم ستوده مرام

در حال برگزاری

Fly 3 B

دوره : Fly

استاد : زهرا اخباری

در حال برگزاری

Fly 3 A

دوره : Fly

استاد : نسیم ستوده مرام

در حال برگزاری

Fly 2 D

دوره : Fly

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Fly 2 C

دوره : Fly

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Fly 2 B

دوره : Fly

استاد : نرمین جهان پور

در حال برگزاری