دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Jump)

Jump 4 B

دوره : Jump

استاد : علی امامی

در حال برگزاری

Jump 4 A

دوره : Jump

استاد : پگاه خلیل زاده

در حال برگزاری

Jump 3 B

دوره : Jump

استاد : علی امامی

در حال برگزاری

Jump 3 A

دوره : Jump

استاد : پگاه خلیل زاده

در حال برگزاری

Jump 2 D

دوره : Jump

استاد : حسن عباس نژاد

در حال برگزاری

Jump 2 C

دوره : Jump

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Jump 2 B

دوره : Jump

استاد : علی امامی

در حال برگزاری

Jump 2 A

دوره : Jump

استاد : حسن عباس نژاد

در حال برگزاری

Jump 1 E

دوره : Jump

استاد : حسن عباس نژاد

در حال برگزاری

Jump 1 D

دوره : Jump

استاد : حسن عباس نژاد

در حال برگزاری