دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Move)

Move 2 G

دوره : Move

استاد : مژگان شاددلی

در حال برگزاری

Move 1 C

دوره : Move

استاد : علی امامی

در حال برگزاری

Move 4 F

دوره : Move

استاد : مجتبی بهروزچکان

در حال برگزاری

Move 4 E

دوره : Move

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Move 4 D

دوره : Move

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Move 4 C

دوره : Move

استاد : نسیم ستوده مرام

در حال برگزاری

Move 4 B

دوره : Move

استاد : زهرا اخباری

در حال برگزاری

Move 4 A

دوره : Move

استاد : فرناز یوسفی

در حال برگزاری

Move 3 F

دوره : Move

استاد : عرفان تکشف سوار

در حال برگزاری

Move 3 E

دوره : Move

استاد : علی امامی

در حال برگزاری