دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Beginner)

Beginner 4 B

دوره : Beginner

استاد : فیروزه یاسمنی

در حال برگزاری

Beginner 4 A

دوره : Beginner

استاد : الهه مهرافشان

در حال برگزاری

Beginner 1 A

دوره : Beginner

استاد : نسیم ستوده مرام

در حال برگزاری

Beginner 3 B

دوره : Beginner

استاد : الهه مهرافشان

در حال برگزاری

Beginner 1 B

دوره : Beginner

استاد : آلاله فتاحی

در حال برگزاری

Beginner 5 C

دوره : Beginner

استاد : سحر حیدر پور

در حال برگزاری

Beginner 5 A

دوره : Beginner

استاد : نرمین جهان پور

در حال برگزاری

Beginner 3 A

دوره : Beginner

استاد : نرمین جهان پور

در حال برگزاری

Beginner 5 B

دوره : Beginner

استاد : فائزه فرهنگ

در حال برگزاری

Beginner 5 M

دوره : Beginner

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری