دوره های زبان انگلیسی کودکان (Super)

Super 2H

دوره : Super

استاد : روشنک رحمانی

در حال برگزاری

Super 4 D

دوره : Super

استاد : الهام ایمانجانی

در حال برگزاری

Super 4 C

دوره : Super

استاد : مهسا بقایی کیا

در حال برگزاری

Super 4 B

دوره : Super

استاد : روشنک رحمانی

در حال برگزاری

Super 4 A

دوره : Super

استاد : شبنم شیری خانی

در حال برگزاری

Super 3 C

دوره : Super

استاد : آلاله فتاحی

در حال برگزاری

Super 3 B

دوره : Super

استاد : روشنک رحمانی

در حال برگزاری

Super 3 A

دوره : Super

استاد : روشنک رحمانی

در حال برگزاری

Super 2 G

دوره : Super

استاد : شبنم شیری خانی

در حال برگزاری

Super 2 F

دوره : Super

استاد : فائزه فرهنگ

در حال برگزاری