دوره های زبان انگلیسی کودکان (Big)

Big 3 C

دوره : Big

استاد : مریم شکورتوکلی

در حال برگزاری

Big 1 G

دوره : Big

استاد : مینا استادی

در حال برگزاری

Big 1 F

دوره : Big

استاد : مینا استادی

در حال برگزاری

Big 5 G

دوره : Big

استاد : شبنم شیری خانی

در حال برگزاری

Big 2 A

دوره : Big

استاد : فائزه فرهنگ

در حال برگزاری

Big 3 B

دوره : Big

استاد : مریم برقی

در حال برگزاری

Big 3 A

دوره : Big

استاد : مریم شکورتوکلی

در حال برگزاری

Big 5 F

دوره : Big

استاد : فائزه شادلو

در حال برگزاری

Big 4 C

دوره : Big

استاد : فائزه شادلو

در حال برگزاری

Big 5 E

دوره : Big

استاد : آیلار فتح نژاد

در حال برگزاری